AMM PREŠOV, s.r.o.

Ochrana osobných údajov

Podmienky ochrany súkromia
Účinnosť: 25. Mája 2018.

Úvodné ustanovenia

Spoločnosť AMM PREŠOV, s.r.o., so sídlom Petrovanská 1, Prešov 080 05, Slovensko, IČO: 36 494 569, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka 15036/P (“AMM PREŠOV” alebo “my”), ako prevádzkovateľ sa zaväzuje chrániť osobné údaje svojich zákazníkov v súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie č.2016/679 (“General Data Protection Regulation” alebo “GDPR”). Tieto podmienky ochrany súkromia popisujú, ako zhromažďujeme, spracúvame a chránime osobné údaje našich zákazníkov pri využívaní našich služieb v rámci servisnej činnosti pri opravách motorových vozidiel, predaja vozidiel a poskytnutia ďalších služieb s tým súvisiacich (“Služby”) alebo počas návštev našich webových stránok na doméne amm.sk (“naše webové stránky”).

Ustanovenia týchto podmienok ochrany súkromia sa uplatňujú od dátumu účinnosti uvedeného vyššie.

Tieto podmienky ochrany súkromia predstavujú informačné memorandum spoločnosti AMM PREŠOV a tvoria neoddeliteľnú súčasť Kódexu správania pre spracúvanie osobných údajov (“Kódex”). Zverejnením týchto podmienok ochrany súkromia na našich webových stránkach a v predajni je zároveň splnená informačná povinnosti spoločnosti AMM PREŠOV, ako prevádzkovateľa podľa článku 13 GDPR. Podrobné informácie o spracúvaní vašich osobných údajov a zásadách ochrany osobných údajov sú upravené v Kódexe, ktorý je dostupný v sídle spoločnosti AMM PREŠOV. Slová s veľkými písmenami, ktoré nie sú definované v týchto podmienkach ochrany súkromia, majú význam uvedený v Kódexe.

Zber dát

Spracúvame iba osobné údaje, ktoré nám poskytujete v súvislosti s využívaním našich Služieb alebo ak nás kontaktujte prostredníctvom našich webových stránok. Vaše osobné údaje môžeme spracovávať i bez vášho súhlasu, vždy však v súlade s platnými právnymi predpismi a iba za účelom (i) priameho poskytnutia služby či produktu (splnenie zmluvy uzatvorenej medzi AMM PREŠOV a vami, pričom za zmluvu sa považuje aj faktické využívanie určitej služby, bez toho aby bolo potrebné čokoľvek podpísať); (ii) splnenia právnych (zákonných) povinností, ktoré pre nás vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov; (iii) predchádzania ohrozenia vášho života (napr. zvolávacia akcia na vozidlách, kde odstránenie vady súvisí s bezpečnosťou vozidla); a (iv) iného spracovania, ktoré je preukázateľne vo vašom záujme (prínos pre klienta je vyšší ako pre nás). S vašim súhlasom spracovávame osobné údaje najmä k marketingovým účelom, k odovzdaniu osobných údajov tretím osobám pre kontaktovanie zákazníka za účelom prieskumu trhu a za účelom marketingových výskumov, k zasielaniu informácií o poradenských akciách, výrobkoch a službách a iných aktivitách. Pri našej činnosti zbierame nasledujúce dáta.

Servisná činnosť:

Meno a priezvisko
Kontaktná a/alebo doručovacia adresa
Telefónne číslo
E-mailová adresa
Informácie o servisovanom vozidle (značka, typ, VIN)
Číslo občianskeho a vodičského preukazu v prípade zapožičania náhradného vozidla

Predajná činnosť:

Meno a priezvisko
Kontaktná a/alebo doručovacia adresa
Telefónne číslo
E-mailová adresa
Číslo občianskeho preukazu
Číslo vodičského preukazu v prípade uskutočnenia skúšobnej jazdy
Informácie, vyplývajúce z obchodných podmienok jednotlivých zmlúv (úverová zmluva, poistná zmluva a podobne)

Pri používaní našich webových stránok ďalej zbierame údaje o vašej aktivite prostredníctvom súborov cookies alebo inými podobnými prostriedkami, ktoré môžu zahŕňať vašu IP adresu, nastavenia prehliadača, preferencie alebo iné aktivity na našej webovej stránke.

Ak nás kontaktujete ako uchádzač o zamestnanie (alebo ako kandidát na iný druh spolupráce), AMM PREŠOV vyžaduje, aby ste nám poskytli informácie, ktoré obsahujú vaše meno, priezvisko a kontaktné informácie, ako sú napríklad e-mailové adresy alebo telefónne čísla. Okrem toho požadujeme, aby ste nám predložili svoj životopis s ďalšími informáciami o vašom vzdelaní, predchádzajúcich pracovných skúsenostiach a ďalších informáciách, ktoré môžu byť potrebné na účely ohodnotenia vašich schopností na požadovanú pozíciu.

Účel spracovania údajov

Hlavným účelom spracúvania vašich osobných údajov je, aby sme Vám mohli predať nové a ojazdené vozidlá, o ktoré ste prejavili záujem, aby sme vám mohli poskytnúť služby, ktoré súvisia s obstaraním vozidiel (financovanie, poistenie, prihlásenie a podobne), aby sme vám mohli poskytnúť zodpovedajúce servisné, záručné a pozáručné služby k vašim vozidlám.

Vaše osobné údaje ďalej spracúvame na účely (i) optimalizácie, zlepšenia kvality a rozšírenia našich služieb, ktoré vám poskytujeme; (ii) udelenia prístupu k našim službám (iii) platenia za naše služby; (iv) ochrany oprávnených záujmov pri našich aktivitách alebo záujmov našich ďalších zákazníkov; (v) vyhodnocovanie žiadostí o zamestnanie; (vi) analýza návštev na našich webových stránkach; a (vii) marketingu a/alebo priameho marketingu (ak ste prejavili záujem o ďalšie obchodné informácie prostredníctvom odkazu “Zasielanie noviniek” alebo podobného formulára).

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, sa spracúvajú a používajú iba spôsobom, ktorý je primeraný účelu, na ktorý boli zhromaždené. AMM PREŠOV nespája osobné údaje, ktoré boli získané na rôzne účely. Vaše osobné údaje nebudeme uchovávať dlhšie, než je potrebné na účel, na ktorý boli poskytnuté alebo zhromaždené. Budeme si uchovávať iba osobné údaje, ktoré slúžia na legitímny účel (napríklad platné právne predpisy môžu vyžadovať uchovávanie údajov).

Nebudeme zhromažďovať nadmerné množstvo osobných údajov ani údaje, ktoré nie sú relevantné pre vymedzené účely.

Cookies

Na účely analýzy vašich návštev na našich webových stránkach zbierame aj súbory cookies (súbory uložené na vašom zariadení). Používame nasledujúce typy súborov cookies: (i) základné cookies, ktoré sú nevyhnutné pre poskytovanie prístupu na naše webové stránky; (ii) funkčné súbory cookies, ktoré sú rozhodujúce pre správne fungovanie našich webových stránok (ak sú tieto cookies zakázané, naše webové stránky nemusia fungovať správne); (iii) výkonné súbory cookies, ktoré vás neidentifikujú individuálne (kým nezadáte svoje identifikačné údaje do žiadnych z našich formulárov), ale pomôžu nám prispôsobiť náš obsah v súlade s vašou činnosťou na našich webových stránkach; a (iv) súbory cookies na zacielenie / inzerciu reklamy, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť, aby reklamy boli pre návštevníkov relevantnejšie.

Používame tiež službu Google Analytics a podobné služby, ktoré zbierajú súbory cookies tretej osoby. Informácie o vašom používaní webových stránok (vrátane vašej IP adresy) generované súbormi cookies budú odosielané a uložené spoločnosťou Google na jej serveroch. Spoločnosť Google používa tieto informácie na účely hodnotenia vášho používania webových stránok, zostavovania prehľadov o  činnosti webových stránok pre prevádzkovateľov webových stránok a poskytovania ďalších služieb týkajúcich sa činnosti webových stránok a používania internetu. Spoločnosť Google môže tieto informácie preniesť aj na tretie osoby, ak to vyžaduje zákon, alebo ak takéto tretie osoby spracovávajú informácie v mene spoločnosti Google. Spoločnosť Google nebude vašu IP adresu priraďovať k iným údajom, ktoré má k dispozícii.

Využívanie súborov cookies môžete odmietnuť výberom príslušných nastavení vo vašom prehliadači, avšak uvedomte si, že ak to urobíte, plná funkčnosť webových stránok môže byť obmedzená. Pred alebo pri používaní našich webových stránok AMM PREŠOV vyžaduje, aby ste vyjadrili súhlas alebo nesúhlas so spracovaním vašich osobných údajov spôsobom a na účely vyššie uvedené. Ak však vyjadrite nesúhlas so zbieraním cookies, funkčnosť našich webových stránok môže byť obmedzená. Pokiaľ bude mať váš prehliadač použitie cookies povolené, budeme vychádzať z toho, že súhlasíte s využívaním základných cookies na našich webových stránkach.

Priamy marketing

Na základe vami udeleného súhlasu, ktorý môže byť odvodený aj z vášho predchádzajúceho využívania našich Služieb za predpokladu, že spĺňal požiadavky podľa GDPR, môžeme tiež použiť vaše elektronické kontaktné údaje na marketingové účely, t. j. informovať vás o našich službách. Súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom zaslania e-mailovej správy na adresu: ochranadat@amm.sk Reklamné oznámenia, tzv. „Newsletter“ môžete zrušiť vypnutím tejto funkcie prostredníctvom odkazu na zrušenie odberu poskytnutej v každom e-maile, ktorý dostanete.

Zdieľanie osobných údajov

Vaše osobné údaje môžeme poskytovať aj tretím osobám, ako sú (i) Výrobcovia vozidiel a Importéri, ktorí sú dodávateľmi vozidla; (ii) Poskytovatelia služieb spojených s obstaraním vášho vozidla (iii) Osoby, ktoré pre nás zaisťujú technickú prevádzku určitej služby, či prevádzkovatelia technológií, ktoré pre naše služby využívame;  (iv) Poskytovatelia právnych služieb; (v) Poskytovatelia účtovných služieb; (vi) Poskytovatelia marketingových služieb. Vyplnením príslušného formulára objednávky našich Služieb alebo inou preukázateľnou formou, nám poskytnete výslovný súhlas na zdieľanie vašich osobných údajov s týmito poskytovateľmi služieb. Všetky informácie o týchto partneroch sú k dispozícii v Kódexe. S výnimkou vyššie uvedenou nesmú byť vaše osobné údaje zdieľané alebo poskytnuté žiadnej inej tretej osobe bez vášho súhlasu okrem nasledujúcich prípadov: (i) keď je AMM PREŠOV povinný poskytnúť osobné údaje v súlade so zákonom alebo príkazom orgánu verejnej moci; alebo (ii) ak je zdieľanie osobných údajov výslovne povolené príslušnými právnymi predpismi.

Ak sú tretie osoby, s ktorými zdieľame vaše osobné údaje usadení mimo EÚ / EHP, vyjadrením súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov v zmysle vyššie uvedeného súhlasíte s tým, že údaje môžeme previesť aj na tieto tretie osoby. V takýchto prípadoch AMM PREŠOV zabezpečí, aby spolupracoval len s osobami, ktoré sa nachádzajú v krajinách, ktoré zabezpečujú primeranú úroveň ochrany v zmysle všeobecného nariadenia na ochranu osobných údajov alebo že AMM PREŠOV uzatvoril s týmito osobami dohody so zodpovedajúcimi vzorovými zmluvnými doložkami, ktoré zabezpečia primerané záruky týkajúce sa ochrany súkromia a základných práv a slobôd jednotlivcov.

Zabezpečenie osobných údajov

Zaviazali sme sa bezpečne uchovávať vaše osobné údaje. Preto sme zaviedli adekvátne fyzické, technické a organizačné opatrenia a plány na ochranu a zabezpečenie zhromaždených údajov (ktoré vás však nezbavujú vašej povinnosti podniknúť náležité kroky na zabezpečenie vašich dát, najmä pri prenose vašich dát k nám). Cieľom týchto opatrení je odstrániť neoprávnené alebo nezákonné spracovanie vašich osobných údajov alebo náhodné, neoprávnené alebo nezákonné prístupy, používanie, prenos, spracovanie, kopírovanie, zmenu, stratu alebo poškodenie vašich osobných údajov. Napriek všetkým snahám o dodržiavanie pravidiel stanovených v príslušných právnych predpisoch nie je možné zabezpečiť bezpečnosť vašich osobných údajov, ak sú prenášané nezabezpečeným spôsobom. Vaše dáta budeme ochraňovať najmä (i) minimalizáciou údajov; (ii) obmedzením prístupu k vašim osobným údajom; (iii) pomocou hesla a kryptografie, ak je to potrebné; (iv) fyzickým zabezpečením; (v) ďalšími bezpečnostnými opatreniami (technickými a organizačnými), ktoré sú špecifikované a vysvetlené v Kódexe.

Odvolanie súhlasu, právo na prístup, zabudnutie a sťažnosť

Váš dobrovoľne udelený súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať, a to prostredníctvom zaslania e-mailovej správy na adresu: ochranadat@amm.sk. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá možnosť aj naďalej spracovávať vaše osobné údaje na základe súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu tiež nemá vplyv na spracovanie osobných údajov, ktoré spracovávame na inom právnom základe, ako je súhlas (t. j. hlavne ak je spracovanie nevyhnutné pre plnenie zmluvy, právnej povinnosti, či z iných dôvodov uvedených v platných právnych predpisoch) .

Máte právo na poskytnutie podrobností o osobných údajoch, ktoré o vás spracovávame, a opravu alebo vymazanie osobných údajov (právo byť zabudnutý) alebo obmedzenie spracovania údajov, ktoré sa vás týkajú. Tieto práva môžete uplatniť a vaše osobné údaje upraviť alebo vymazať pomocou formulárov dostupných na našich webových stránkach a/alebo v sídle AMM PREŠOV alebo nás môžete kontaktovať na adrese ochranadat@amm.sk. Ak však vaše žiadosti budú zjavne neopodstatnené, nadmerné alebo opakované, môžeme žiadosti odmietnuť.

Ak máte pocit, že vaše údaje boli spracované nezákonne, kontaktujte nás na adrese ochranadat@amm.sk a my sa zaväzujeme, že problém vyriešime. Zároveň máte právo namietať spracovávanie vašich osobných údajov a so svojou sťažnosťou sa obrátiť na orgán dohľadu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Zmena podmienok ochrany súkromia

Z času na čas môžeme zmeniť a/alebo aktualizovať Podmienky ochrany súkromia o čom budete informovaní na našej webovej stránke a v sídle AMM PREŠOV.